Támogatott közbeszerzések

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK


A Kbt. 5. § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérő[1]:

Például a minisztérium, minden költségvetési szerv, a közalapítvány, a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása, a területfejlesztési önkormányzati társulás, a térségi fejlesztési tanács, és az in-house szervezetek.


A Kbt. 5. § (2) bekezdés a)-c) pontja szerinti építés, vagy szolgáltatás[2]:

 • a) olyan építési beruházás, amely a Kbt. 1. melléklete szerinti mélyépítési tevékenységet foglal magában,

 • b) olyan építési beruházás, amely kórház, sportlétesítmény, szabadidős és szórakoztató létesítmény, iskola, felsőoktatási épület vagy közigazgatási rendeltetésű épület építési munkáit foglalja magában, vagy

 • c) olyan szolgáltatás megrendelése, amely az a) vagy a b) pont szerinti építési beruházáshoz kapcsolódik.

 

Támogatás:

Kbt. 3. § 39. pont: a közbeszerzésre irányuló szerződés teljesítéséhez pénzeszköz vagy egyéb anyagi előny juttatása az ajánlatkérő részére, ide nem értve az adókedvezményt, a kezességvállalást, és az adózó a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvényben meghatározott célra nyújtott támogatását, valamint az adózó a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvényben meghatározott kedvezményezett célra történő felajánlását


A beszerzés támogatási intenzitása:

Az adott beszerzés megvalósításához adott támogatás mértéke a teljes beszerzési értékhez viszonyított %-os formában megadva. Pl. ha a beszerzendő mezőgazdasági gép ára bruttó 100 millió Ft, és a gép beszerzéséhez 60 millió Forint támogatást használ fel a támogatott, akkor a támogatási intenzitás 60 %. Kiemelendő, hogy nem a támogatott projekt értékét kell figyelembe venni a közbeszerzési kötelezettség szempontjából, hanem a projekten belül az egyes beszerzések becsült értékét kell figyelembe venni minden esetben külön-külön vizsgálni.

 

Mikor kell bruttó és mikor kell nettó értéket figyelembe venni?

A beszerzés becsült értékének meghatározásakor minden esetben az ÁFA nélküli nettó összeget kell figyelembe venni.

Ugyanakkor a támogatás mértékénél minden esetben a bruttó összeget kell figyelembe venni, amikor a 40 millió Forint támogatást vizsgáljuk a közbeszerzési kötelezettség megítélésekor.


A Kbt. 5. § (3) bekezdése[3] szerinti kivételek:

 • a) egyedi kormánydöntésben megállapított beruházási támogatásból,

 • b) egyedi munkahely-teremtési támogatásból,

 • c) képzési, továbbá tanműhely-létesítési és -fejlesztési támogatásból,

 • d) kutatás-fejlesztési és innovációs célú támogatásból,

A Kbt. 5. § (3) bekezdés d) pontja az uniós, illetve a hazai költségvetési forrásból származó támogatásból megvalósuló beszerzéseket illetően nem tartalmaz megkülönböztetést. Tehát a kutatás-fejlesztési és innovációs célú támogatás felhasználása során felmerülő közbeszerzési kötelezettség szempontjából nem releváns, hogy a támogatás az Európai Uniótól, vagy valamilyen hazai forrásból származik. A Kbt. 5. § (3) bekezdés d) pontja szerinti kivétel nem kizárólag a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó kutatás-fejlesztési és innovációs célú támogatásból megvalósuló beszerzések esetében alkalmazható.

 • e) vállalkozások újraiparosítási célt szolgáló beruházásainak támogatásából, vagy

 • f) bármely, 2015. november 1-jét megelőzően igényelt uniós, illetve hazai költségvetési forrásból származó támogatásból valósul meg.

A támogatási kérelem (pályázat) benyújtásának dátuma az irányadó a kivétel alkalmazhatósága szempontjából.

A Kbt. 5. § (3) bekezdés f) pontjával kapcsolatban fel kell hívni a figyelmet a Kbt. 3. § 9. pontjára, mely szerint az Európai Unió, illetve az Európai Unió tagállama kifejezésen az Európai Gazdasági Térséget, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásokban részes államokat is érteni kell, kivéve a 9. § (1) bekezdés c) pontja esetében.[4]


Felmentés közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége alól[5]:

A Kbt. 5. § (3) bekezdése nem alkalmazandó, amennyiben a Kormány annak alkalmazása alól a közbeszerzésekért felelős miniszter előterjesztése alapján hozott egyedi határozatában felmentést adott. Abban az esetben kérhető felmentés, ha a közbeszerzés bizonyíthatóan nem szolgálná a támogatási összeg gazdaságilag legkedvezőbb felhasználását.


[1] 5. § (1) E törvény alapján közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezettek:

 • a) a minisztérium,

 • b) a Kormány által kijelölt központi beszerző szerv,

 • c) az állam, minden költségvetési szerv, a közalapítvány, a helyi önkormányzat, a helyi és országos nemzetiségi önkormányzat, a helyi és nemzetiségi önkormányzatok társulása, a területfejlesztési önkormányzati társulás, a térségi fejlesztési tanács,

 • d) a 9. § (1) bekezdés h)–i) pontja szerinti jogi személyek,

 • e) az a jogképes szervezet, amelyet nem ipari vagy kereskedelmi jellegű, kifejezetten közérdekű tevékenység folytatása céljából hoznak létre, vagy amely bármilyen mértékben ilyen tevékenységet lát el, feltéve, hogy e szervezet felett az a)–e) pontban meghatározott egy vagy több szervezet, az Országgyűlés vagy a Kormány közvetlenül vagy közvetetten meghatározó befolyást képes gyakorolni vagy működését többségi részben egy vagy több ilyen szervezet (testület) finanszírozza.


[2] (2) A támogatásból megvalósuló beszerzés vonatkozásában közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett az az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó szervezet vagy személy, amelynek uniós közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó becsült értékű beszerzését többségi részben, uniós értékhatárokat el nem érő, de a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó becsült értékű beszerzését 75%-ot meghaladó mértékben az (1) bekezdésben meghatározott egy vagy több szervezet vagy személy közvetlenül támogatja, feltéve, hogy a beszerzés tárgya

 • a) olyan építési beruházás, amely az 1. melléklet szerinti mélyépítési tevékenységet foglal magában,

 • b) olyan építési beruházás, amely kórház, sportlétesítmény, szabadidős és szórakoztató létesítmény, iskola, felsőoktatási épület vagy közigazgatási rendeltetésű épület építési munkáit foglalja magában, vagy

 • c) olyan szolgáltatás megrendelése, amely az a) vagy a b) pont szerinti építési beruházáshoz kapcsolódik.


[3] (3) A (2) bekezdésben foglaltak mellett a vissza nem térítendő támogatásból – ide nem értve a pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatásokat – megvalósuló beszerzés vonatkozásában közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett az az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó szervezet vagy személy, amelynek szolgáltatás megrendelését, árubeszerzését vagy építési beruházását az (1) bekezdésben meghatározott egy vagy több szervezet vagy személy legalább negyvenmillió forint összegben közvetlenül támogatja, kivéve, ha a beszerzés

 • a) egyedi kormánydöntésben megállapított beruházási támogatásból,

 • b) egyedi munkahely-teremtési támogatásból,

 • c) képzési, továbbá tanműhely-létesítési és -fejlesztési támogatásból,

 • d) kutatás-fejlesztési és innovációs célú támogatásból,

 • e) vállalkozások újraiparosítási célt szolgáló beruházásainak támogatásából, vagy

 • f) bármely, 2015. november 1-jét megelőzően igényelt uniós, illetve hazai költségvetési forrásból származó támogatásból valósul meg.


[4] Nemzetközi megállapodásban vagy nemzetközi egyezményben meghatározott külön eljárás szerint történő beszerzésre, ha az Európai Unión kívüli állammal az Európai Unió Működéséről szóló Szerződésnek (a továbbiakban: EUMSZ) megfelelően kötött nemzetközi megállapodás vagy nemzetközi egyezmény projekt közös megvalósításával vagy hasznosításával összefüggő beszerzésre vonatkozik, azzal, hogy a nemzetközi megállapodás vagy nemzetközi egyezmény megkötéséről az Európai Bizottságot tájékoztatni kell.


[5] (5) A (3) bekezdést nem kell alkalmazni, ha a Kormány annak alkalmazása alól a közbeszerzésekért felelős miniszter előterjesztése alapján hozott egyedi határozatában felmentést adott. A felmentés akkor kérhető, ha a támogatásból megvalósuló beszerzés sajátosságaira tekintettel a közbeszerzési eljárás alkalmazása nem szolgálná a közpénzek hatékony felhasználásának célját és a támogatási összeg gazdaságilag legkedvezőbb módon történő felhasználását a (3) bekezdés szerinti szervezet eljárása biztosítja. Az előző évben meghozott, felmentést tartalmazó egyedi határozatok szövegét a Kormány minden év március 31-ig, a Magyar Közlönyben egy tájékoztatóban egyszerre is közzéteszi.