Támogatott közbeszerzések

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK


A Kbt. 5. § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérő[1]:

Például a minisztérium, minden költségvetési szerv, a közalapítvány, a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása, a területfejlesztési önkormányzati társulás, a térségi fejlesztési tanács, és az in-house szervezetek.


A Kbt. 5. § (2) bekezdés a)-c) pontja szerinti építés, vagy szolgáltatás[2]:

 • a) olyan építési beruházás, amely a Kbt. 1. melléklete szerinti mélyépítési tevékenységet foglal magában,

 • b) olyan építési beruházás, amely kórház, sportlétesítmény, szabadidős és szórakoztató létesítmény, iskola, felsőoktatási épület vagy közigazgatási rendeltetésű épület építési munkáit foglalja magában, vagy

 • c) olyan szolgáltatás megrendelése, amely az a) vagy a b) pont szerinti építési beruházáshoz kapcsolódik.

 

Támogatás:

Kbt. 3. § 39. pont: a közbeszerzésre irányuló szerződés teljesítéséhez pénzeszköz vagy egyéb anyagi előny juttatása az ajánlatkérő részére, ide nem értve az adókedvezményt, a kezességvállalást, és az adózó a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvényben meghatározott célra nyújtott támogatását, valamint az adózó a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvényben meghatározott kedvezményezett célra történő felajánlását


A beszerzés támogatási intenzitása:

Az adott beszerzés megvalósításához adott támogatás mértéke a teljes beszerzési értékhez viszonyított %-os formában megadva. Pl. ha a beszerzendő mezőgazdasági gép ára bruttó 100 millió Ft, és a gép beszerzéséhez 60 millió Forint támogatást használ fel a támogatott, akkor a támogatási intenzitás 60 %. Kiemelendő, hogy nem a teljes támogatott projekt értékét kell figyelembe venni a közbeszerzési kötelezettség szempontjából, hanem a projekten belül az egyes beszerzések becsült értékét kell figyelembe venni minden esetben külön-külön vizsgálni.

 

Mikor kell bruttó és mikor kell nettó értéket figyelembe venni?

A beszerzés becsült értékének meghatározásakor minden esetben az ÁFA nélküli nettó összeget kell figyelembe venni.

Ugyanakkor a támogatás mértékénél minden esetben a bruttó összeget kell figyelembe venni, amikor a 40 millió Forint támogatást vizsgáljuk a közbeszerzési kötelezettség megítélésekor.[1] 5. § (1) E törvény alapján közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezettek:

 • a) a minisztérium,

 • b) a Kormány által kijelölt központi beszerző szerv,

 • c) az állam, minden költségvetési szerv, a közalapítvány, a helyi önkormányzat, a helyi és országos nemzetiségi önkormányzat, a helyi és nemzetiségi önkormányzatok társulása, a területfejlesztési önkormányzati társulás, a térségi fejlesztési tanács,

 • d) a 9. § (1) bekezdés h)–i) pontja szerinti jogi személyek,

 • e) az a jogképes szervezet, amelyet nem ipari vagy kereskedelmi jellegű, kifejezetten közérdekű tevékenység folytatása céljából hoznak létre, vagy amely bármilyen mértékben ilyen tevékenységet lát el, feltéve, hogy e szervezet felett az a)–e) pontban meghatározott egy vagy több szervezet, az Országgyűlés vagy a Kormány közvetlenül vagy közvetetten meghatározó befolyást képes gyakorolni vagy működését többségi részben egy vagy több ilyen szervezet (testület) finanszírozza.


[2] (2) A támogatásból megvalósuló beszerzés vonatkozásában közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett az az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó szervezet vagy személy, amelynek uniós közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó becsült értékű beszerzését többségi részben, uniós értékhatárokat el nem érő, de a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó becsült értékű beszerzését 75%-ot meghaladó mértékben az (1) bekezdésben meghatározott egy vagy több szervezet vagy személy közvetlenül támogatja, feltéve, hogy a beszerzés tárgya

 • a) olyan építési beruházás, amely az 1. melléklet szerinti mélyépítési tevékenységet foglal magában,

 • b) olyan építési beruházás, amely kórház, sportlétesítmény, szabadidős és szórakoztató létesítmény, iskola, felsőoktatási épület vagy közigazgatási rendeltetésű épület építési munkáit foglalja magában, vagy

 • c) olyan szolgáltatás megrendelése, amely az a) vagy a b) pont szerinti építési beruházáshoz kapcsolódik.